Organizovanie valných zhromaždení

Ďalšou službou, ktorú Vám ponúkame, je kompletné organizovanie valných zhromaždení obchodných spoločností, predovšetkým spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Zaistíme ako valné zhromaždenia bez notára, tak aj s notárskou účasťou tam, kde to zákon vyžaduje (predovšetkým pri zmenách zakladateľských dokumentov a pri valných zhromaždeniach jediného spoločníka).

Výhodou našej spolupráce s notárskymi kanceláriami je zabezpečenie valného zhromaždenia v krátkom časovom období, valné zhromaždenia bez notára je potom možné zorganizovať aj v priebehu niekoľkých hodín! Toto je nevyhnutné predovšetkým vtedy, ak chcete urobiť zmeny v zakladateľskej listine, napr. zmena vlastníka spoločnosti či zmeny živnostenských oprávnení (ich rozšírenie apod.) v čo najkratšej lehote. Zaistíme tiež zápis daných zmien do obchodného registra.

Ceny valných zhromaždení bez notárskej účasti sa pohybujú okolo sumy 1.000 – 3.000,- Kč (schvaľovanie účtovných závierok apod.), s účasťou notára od 12.000,- Kč v závislosti na počte rovnopisov zápisnice atď.

Nezabúdajte, že podľa ustanovení Obchodného zákonníka je spoločnosť s ručením obmedzeným aj akciová spoločnosť povinná organizovať valné zhromaždenie najmenej raz ročne!
Tešíme sa na našu spoločnú spoluprácu.

2014 Chamr @ Partners