Prevod podnikov fyzických osôb na právnickú osobu – prevody živností na s.r.o.

Spoločnosť CHAMR & PARTNERS s.r.o. Vám môže pomôcť s prevodom Vášho podnikania ako živnostníka na právnickú osobu, najčastejšie na spoločnosť s ručením obmedzeným. Prevod Vašej živnosti na právnickú osobu Vám pomôže lepšie prispôsobiť právnu formu rozvoju Vášho podnikania a zároveň znížiť riziká, ktoré pri podnikaní vznikajú. A to predovšetkým v obmedzení ručenia za prípadné záväzky z podnikania. Podnikanie prostredníctvom právnickej osoby je výhodné tiež daňovo a organizačne. Podnikanie prostredníctvom právnickej osoby Vám prinesie veľa nových možností pri rozvoji Vášho podnikania. Naša spoločnosť Vám pomôže pripraviť prevod fyzickej osoby, zaistí Vám založenie alebo nákup právnickej osoby (najčastejšie s.r.o.) a pomôže Vám s prevodom podniku fyzickej osoby na osobu právnickú.

Kedy je vhodný čas?

Najvhodnejším časom na prevod je prelom roka. A to predovšetkým preto, že toto obdobie minimalizuje náklady, ktoré prevod fyzickej osoby na právnickú prináša (napr. inventarizácia majetku, účtovné závierky a daňové priznania sa musia urobiť tak či tak). Avšak prevody je možné pripravovať alebo realizovať počas celého roka.

Je výhodnejšie podnikanie na živnostenský list alebo je lepšie založiť s.r.o.?

Prevádzkujete živnosť ako SZČO a darí sa vám. Máte svojich zákazníkov a tí sú s vami spokojní. Radi opätovne prichádzajú a odporúčajú vás ďalej. Možno sa vám ale už neraz stalo, že ste mali strach. Strach, či je vaše podnikanie bezpečné, či je samostatne zárobková činnosť riskantná a ako moc. Alebo ste si položili otázku, či nie je výhodnejšie podnikať v niektorej z foriem obchodných spoločností, s najväčšou pravdepodobnosťou v spoločnosti s ručením obmedzeným. Predovšetkým v prípadoch, keď sa podnikanie na živnostenský list začne rozrastať, je na čase premýšľať o možnosti prechodu na podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Nech už máte akékoľvek dôvody, prečo živnostenský list vymeniť za zakladateľskú listinu (alebo spoločenskú zmluvu), je dobré vziať do úvahy pre a proti a zistiť, čo vás prípadne čaká, ak sa rozhodnete konať a založiť obchodnú spoločnosť.

Spolupráca je bezpečnejšia

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa tak deje, je to, že postupom času začne nejeden živnostník podnikať spoločne s ďalším. Máte teda obchodného partnera. Dôverujete mu, ale už neraz ste na vlastnej koži zažili, alebo na vlastné oči videli, že dôvera a súlad sa môžu zo dňa na deň zmeniť v nezhody a konfliktné situácie. Podnikanie je činnosť zárobková, alebo je aspoň s týmto úmyslom prevádzkovaná, preto by všetky otázky, ktoré nemôžete ovplyvniť sami, mali byť starostlivo a rozumne zvážené a ošetrené. Pokiaľ totiž ide o peniaze, vždy môžu nastať chvíle, kedy o ne bez vlastného pričinenia prídete. Ak ste s vaším obchodným partnerom zajedno v otázkach podnikateľského zámeru a spôsobu vedenia firmy, dohodnite sa na podmienkach a prejdite na obojstranne bezpečnejšie podnikanie vo forme s.r.o. Nielenže podnikanie vo forme právnickej osoby budí výrazne vyššiu dôveru v zákazníkoch a obchodných partneroch, je navyše aj podstatne bezpečnejšie. Ako fyzická osoba totiž ručíte celým svojím majetkom, ak sa teda dostanete do finančných ťažkostí, ktorých príčinou môže byť aj dočasne zlá platobná morálka obchodných partnerov alebo prechodný úbytok zákaziek v dôsledku kolísania dopytu, ako fyzická osoba môžete prísť o všetko. Ako právnická osoba takúto situáciu pravdepodobne prežijete bez väčších ťažkostí.

Nižšie dane

Vo väčšine prípadov je podnikanie pod hlavičkou s.r.o. významne výhodnejšie aj z daňového hľadiska. Neplatí to však univerzálne, paušálne náklady, ktoré fyzické osoby môžu využívať, sú niekedy výhodnejšie ako v prípade obchodných spoločností. Záleží to však na druhu podnikania a mnohých ďalších aspektoch. Najľahšie zistíte, či ušetríte na daniach tak, že sa obrátite na daňového poradcu. Ten by vám mal po zvážení všetkých okolností vysvetliť, aký spôsob podnikania je pre vás z tohto hľadiska výhodnejší.
Myslite na budúcnosť

Ak podnikáte ako fyzická osoba a zvažujete ukončenie podnikateľskej činnosti, pravdepodobne ste narazili na jeden problém. Podnikanie fyzickej osoby nemožno predať ako podnik, hoci by bolo akokoľvek úspešné. Jedinou schodnou a výhodnou alternatívou je prevod vášho podnikania, ktoré ste vybudovali, na spoločnosť s ručením obmedzeným. Tak získate možnosť svoj podnik prípadne predať, čo u podnikania na živnostenský list nie je ľahké a často ani nie je možné.

 

Ako prechod na s.r.o. funguje

Už z podstaty veci nie je možná úplná kontinuita s vaším súčasným podnikaním. Vami založený nový subjekt bude mať v každom prípade nové IČO a vaša stará živnosť časom zanikne. Nadväznosti však napomáha, že obchodná firma (teda názov) spoločnosti môže zodpovedať tomu, ktorú ste boli zvyknutí používať, a na ktorú si zvykli aj vaši partneri               a zákazníci. Je však potrebné vziať do úvahy, že firma nesmie byť zameniteľná s inou, už existujúcou. Nespornú výhodu tu majú tí podnikatelia, ktorí majú svoj názov registrovaný ako ochrannú známku. To však nie je v Čechách príliš časté, a je preto potrebné starostlivo zvážiť, ako zmenu názvu previesť s minimálnymi následkami.

Pri prechode na podnikanie vo forme právnickej osoby nezanikajú žiadne z uzavretých prebiehajúcich zmlúv, všetky práva a povinnosti prechádzajú na nový subjekt. Je však potrebné obchodných partnerov informovať o zmene, najlepšie doporučeným listom, a oznámiť im všetky nové informácie – IČO, DIČ, číslo bankového účtu a ďalšie dôležité údaje. Zároveň sa oplatí jednať o aktualizácii zmlúv a ďalších písomnostiach tak, aby všetko plynulo prešlo na vašu novú spoločnosť a nevznikali v budúcnosti žiadne nezrovnalosti.

 

Ako môže zmena prebehnúť

Ak sa rozhodnete k zmene, existujú v zásade tri použiteľné možnosti:

Prvý z nich je založenie novej právnickej osoby a vklad celého podniku fyzickej osoby do základného imania tejto právnickej osoby. Táto forma je pomerne zdĺhavá a tiež finančne náročná. Výsledkom je však subjekt s vyšším základným imaním a jednoduché prihlásenie sa ku kontinuite podniku voči všetkým partnerom, zamestnancom a ďalším zainteresovaným osobám. Na novú s.r.o. či inú právnu formu potom odo dňa vzniku prechádzajú tiež všetky práva a povinnosti bývalej fyzickej osoby.

Ďalšou možnosťou je založenie novej spoločnosti a následný predaj podniku fyzickej osoby alebo jeho časti takto vzniknutej spoločnosti. Jedná sa o jednoduchšiu formu, ktorej výsledkom je spoločnosť so štandardným základným imaním a priamym prevodom celého podniku alebo jeho časti na takto novo vzniknutú právnickú osobu. Aj v tomto prípade všetky práva a povinnosti fyzickej osoby prechádzajú na novú právnickú osobu.

Tretím variantom je založenie novej spoločnosti a súčasné podnikanie fyzickej osoby s postupným kontinuálnym prevodom majetku na osobu právnickú. Jedná sa o riešenie pre prípady, keď nie je vhodný prevod celého podniku alebo jeho časti už v dobe založenia právnickej osoby, a kedy je teda žiaduce alebo nutné, aby fyzická osoba pôsobila ešte nejakú dobu ako podnikateľský subjekt. Táto možnosť je vhodná aj v prípadoch, keď sa do novej firmy prevedie len časť aktív alebo činností a tiež vtedy, keď z daňového hľadiska nie je vhodné žiadne z vyššie uvedených dvoch riešení (a alebo b). Ide napríklad o prípady, keď je vhodné alebo potrebné si ponechať napríklad časť zásob alebo dokončiť rozpracované obchodné prípady, alebo keď je vhodné ponechať si napríklad nehnuteľnosti k ďalšiemu prenájmu apod.

Čas na zmenu

Prevod podnikania je možný v zásade kedykoľvek, najvhodnejšia doba je však vždy k 1. januáru každého roka. V tejto dobe je proces časovo i administratívne najmenej náročný. Koncom roka prebieha napríklad inventarizácia majetku, účtovná závierka a ďalšie procesy, ktoré je nutné absolvovať pred prevodom podnikania na s.r.o., a je teda možné využiť toho, že sú ku koncu roka všetky potrebné kroky hotové. Z podobných dôvodov sa ako ďalší variant ponúka koniec kalendárneho štvrťroka.

Ako všetko stihnúť ešte tento rok

Pokiaľ sa rozhodnete k zmene podnikania už tento rok, teda k 1.januáru 2009, najvýhodnejším a najrýchlejším spôsobom je pravdepodobne nákup tzv. ready-made spoločnosti. Obstaranie už hotovej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá nie je zaťažená žiadnymi záväzkami, má splatené základné imanie a za ktorú môžete konať takmer ihneď, je zárukou, že sa všetko dá stihnúť ešte do konca roka 2008. Alternatívou je tiež niektorá zo starších spoločností, ktorá má minimálne obchodnú históriu a nie je v strate. Takáto varianta je riešením pre prípad, že máte v úmysle vystupovať ako spoločnosť, ktorá je na trhu už dlhšie.

Nevýhody podnikania na živnostenský list:

 

 • Ručenie za záväzky celým majetkom podnikateľa – SZČO (ak máte zamestnanca, ide o veľkú nevýhodu v prípade, že je dočasne obmedzená vaša platobná schopnosť), ďalšie ťažkosti môžu nastať v prípade konca podnikania, kedy je možné zaťaženie na mnoho rokov, ktoré ovplyvnia život jednotlivca i jeho blízkych.
 • Obchodní partneri a klienti vnímajú právnickú osobu ako dôveryhodnejšieho a finančne stabilnejšieho partnera – všeobecne je viditeľná náklonnosť k rokovaniu s právnickými osobami oproti fyzickým.
 • Nemožnosť predať ľahko podnik FO (pretože u predaja podniku fyzická osoba ďalej ručí za všetky nesplatené záväzky ku dňu predaja podniku).
 • Podnikanie pokračuje aj po zániku FO (smrti).
 • Nemožnosť dispozície s podielmi a podnikaním ako celku.

 

Výhody podnikania právnickej osoby:

 

 • Nižšia daňová záťaž
 • V mene spoločnosti môže konať viac osôb
 • Dostupnosť dotácií z fondov EÚ
 • Je možná zmena spoločníkov a ich vkladov aj ich pomer, je ľahké pristúpenie nového spoločníka do podniku v prípade potreby (viac kapitálu, lepšie know-how, zainteresovanie kľúčových pracovníkov, a pod.)
 • Navonok pôsobí dôveryhodnejšie a stabilnejšie, a to nielen z finančného hľadiska – spoločnosť napríklad existuje aj po smrti fyzickej osoby
 • Spoločnosť zodpovedá za záväzky celým svojím majetkom, spoločníci však len do výšky nesplateného vkladu. Odporúča sa teda vždy celý vklad splatiť čo najskôr.
 • Možnosť nakladať s podnikom – možno ho predať bez rizík (pretože u predaja podniku fyzická osoba ďalej ručí za všetky nesplatené záväzky ku dňu predaja podniku)

Výhody pri prípadnom predaji – nižšie dane – po 5 rokoch existencie s.r.o. nie je výnos z predaja spoločnosti zaťažený daňou z príjmov.

2014 Chamr @ Partners