Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce

Agenturní zaměstnávání cizinců a nutné podmínky pro poskytování práce.

Agentury práce mohou zaměstnávat fyzické osoby jako kmenové zaměstnance, anebo mohou, mají-li k tomu udělené povolení od Úřadu práce ČR - generálního ředitelství, zprostředkovávat své zaměstnance formou dočasného přidělení k provedení práce u jiné právnické nebo fyzické osoby (tzv. uživatele).  S účinností od 29. 7. 2017 byl odstraněn zákaz dočasného přidělování agenturami práce k uživateli u cizinců s pracovním oprávněním.Nyní tedy mohou být agenturami zaměstnáváni za účelem dočasného přidělení k výkonu práce všichni cizinci, kteří jsoua)      občané EU a jejich rodinní příslušnícib)      cizinci, kteří mají volný přístup na trh prácec)       držitelé povolení k zaměstnání (a oprávnění k pobytu)d)      držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance,Zaměstnáváni v agenturách práce mohou být pouze na takové druhy prací, které stanovuje příslušné nařízení vlády.Zákon o zaměstnanosti  od 29. 7. 2017 definuje zastřené zprostředkování zaměstnávání jako činnost právnické osoby nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b). Zastřené zprostředkování zaměstnání je pokutováno částkou až 10 000 000 Kč.Zaměstnávání cizinců přes agenturu práce s pracovním oprávněním (povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, modrou kartou nebo kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance)Agentura práce, která zamýšlí formou dočasného přidělení k výkonu práce zaměstnávat cizince, který pro výkon zaměstnání na území ČR potřebuje zaměstnaneckou kartou, modrou kartou, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání (spolu s platným pobytovým oprávněním). Agentura práce je tedy zaměstnavatelem a jako zaměstnavatel musí nahlásit volné pracovní místo příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR a rovněž předložit smlouvu uživatelem, ke kterému bude cizinec dočasně přidělen.Tato smlouva musí obsahovat:a)      druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce.b)      určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatelec)        místo výkonu práce.d)      den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele.e)      informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe.Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (v níž se strany zavazují uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti), kterou zaměstnavatel (tj. agentura práce) uzavře se svým dočasně přidělovaným zaměstnancem, a kterou bude tento předkládat pro účely žádosti o pracovní oprávnění, bude obsahovat zvláštní ujednání, ve kterém bude zaměstnanec souhlasit s dočasným přidělováním k dalšímu uživatelskému subjektu.Při dočasném převedení zaměstnance k jinému subjektu a provádění práce uzavře zaměstnavatel s daným subjektem písemnou dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, která bude obsahovat níže uvedené náležitosti stanovené zákoníkem práce.-          Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance.-          Druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce-          Určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,-          Místo výkonu práce-          Den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele-          Informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec").-          Podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele.-          Číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.Při přidělení zaměstnance k jinému subjektu  vydá  agentura práce svému zaměstnanci písemný pokyn k dočasnému výkonu práce u dalšího subjektu, který musí obsahovat níže uvedené položky.    a) Oficiální název a sídlo uživatele dle obchodního rejstříku či registračního místa.    b) místo výkonu práce u přiděleného subjektu.    c) dobu trvání dočasného přidělení zaměstnance.    d) určení vedoucího zaměstnance smluvního subjektu, pro kterého je práce vykonávána, oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji.    e) Specifikace podmínek jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],    f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance u smluvního subjektu.Je ale nutné ještě splnit další nutné podmínky pro agenturní zaměstnávání stanovené zákoníkem práce.   Agentura práce a smluvní subjekt  jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práceAgentura práce a smluvní subjekt jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.Další informace o agenturním zaměstnávání naleznete v záložce Agentury práce.V případě, že stále řešíte nedostatek pracovníků Vaší společnosti, můžeme Vám pomoci se založením agentury práce a s pracovním povolením Vašich zaměstnanců. Zavolejte nám na tel: + 420 603 504 850nebo nám pošlete email: prodej@spolecnosti.com