ZOOÚ

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů Chamr & Partners s.r.o. IČ: 274 94 060 se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické i tištěné podobě a není přístupná neoprávněným osobám. Zákony a předpisy: – zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.